หน้าแรก บริการ > สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด สอบถามข้อมูล เข้าสู่ระบบ

บริการ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
สิงหาคม 2564
87.71 สิงหาคม 2564
-2.94 % การเปลี่ยนแปลง
เทียบกับเดือนก่อน
(%MoM)
-4.15 % การเปลี่ยนแปลง
กับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน (%YoY)
ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2564
    INDEX MoM (%) YoY (%) 
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม)
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าผลผลิต)
87.71
86.99
-2.94
-3.29
-4.15
-4.66
ดัชนีการส่งสินค้า 88.94 -3.30 -6.38
ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
150.08
182.97
+1.02
+4.90
+29.60
+40.77
ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม
ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
89.87
93.61
-2.94
-3.63
-2.52
-6
อัตราการใช้กำลังการผลิต 57.38    
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหลักรายเดือน


0.99 %MoM
-2.40 %YoY


-13.04 %MoM
-20.01 %YoY


-1.81 %MoM
-5.57 %YoY


1.55 %MoM
-4.44 %YoY


5.97 %MoM
11.89 %YoY


-1.60 %MoM
12.45 %YoY


-21.13 %MoM
1.08 %YoY


-9.95 %MoM
-9.77 %YoY