หน้าแรก บริการ > สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด เข้าสู่ระบบ

บริการ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ธันวาคม 2563
96.53 ธันวาคม 2563
-0.84 % การเปลี่ยนแปลง
เทียบกับเดือนก่อน
(%MoM)
-2.44 % การเปลี่ยนแปลง
กับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน (%YoY)
ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2563
    INDEX MoM (%) YoY (%) 
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม)
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าผลผลิต)
96.53
96.33
-0.84
-1.81
-2.44
-1.57
ดัชนีการส่งสินค้า 99.19 +2.11 -0.67
ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
124.3
130.91
-4.2
-4.84
-4.77
-3.99
ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม
ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
94.4
102.24
+0.95
-0.26
-5.2
+5.24
อัตราการใช้กำลังการผลิต 63.77    
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหลักรายเดือน


-16.33 %MoM
4.49 %YoY


5.14 %MoM
-9.75 %YoY


4.86 %MoM
12.03 %YoY


-1.71 %MoM
7.03 %YoY


11.26 %MoM
-11.99 %YoY


-6.59 %MoM
16.8 %YoY


-1.33 %MoM
-26.46 %YoY


9.38 %MoM
-8.63 %YoY