หน้าแรก บริการ > สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด สอบถามข้อมูล เข้าสู่ระบบ

บริการ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
พฤศจิกายน 2565
100.75 พฤศจิกายน 2565
2.47 % การเปลี่ยนแปลง
เทียบกับเดือนก่อน
(%MoM)
4.18 % การเปลี่ยนแปลง
กับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน (%YoY)
ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2565
    INDEX MoM (%) YoY (%) 
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม)
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าผลผลิต)
100.75
100.61
+2.47
+2.41
+4.18
+2.94
ดัชนีการส่งสินค้า 101.33 +2.52 +4.49
ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
156.22
162.87
+1.08
-0.49
+19.18
+16.94
ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม
ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
95.71
104.73
+1.86
+0.27
+1.18
+3.59
อัตราการใช้กำลังการผลิต 65.85    
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหลักรายเดือน


1.35 %MoM
6.67 %YoY


10 %MoM
6.03 %YoY


9.95 %MoM
31.80 %YoY


5.46 %MoM
10.22 %YoY


2.22 %MoM
7.35 %YoY


-0.21 %MoM
17.74 %YoY


7.55 %MoM
-1.14 %YoY


-9.46 %MoM
12.75 %YoY