หน้าแรก บริการ > สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด สอบถามข้อมูล เข้าสู่ระบบ

บริการ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
กรกฎาคม 2564
91.41 กรกฎาคม 2564
-7.01 % การเปลี่ยนแปลง
เทียบกับเดือนก่อน
(%MoM)
5.12 % การเปลี่ยนแปลง
กับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน (%YoY)
ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2564
    INDEX MoM (%) YoY (%) 
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม)
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าผลผลิต)
91.41
90.90
-7.01
-7.03
+5.12
+5.55
ดัชนีการส่งสินค้า 93.09 -8.05 +4.34
ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
148.29
172.03
+3.88
+10.47
+23.96
+18.19
ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม
ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
93.50
97.35
-2.74
-5.89
+3.41
+3.22
อัตราการใช้กำลังการผลิต 58.12    
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหลักรายเดือน


-7.08 %MoM
-1.65 %YoY


-7.28 %MoM
-12.32 %YoY


-9.77 %MoM
0.91 %YoY


-11.52 %MoM
12.23 %YoY


-14.42 %MoM
5.28 %YoY


-4.09 %MoM
19.02 %YoY


-4.82 %MoM
13.09 %YoY


-14.27 %MoM
31.49 %YoY