หน้าแรก บริการ > สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด สอบถามข้อมูล เข้าสู่ระบบ

บริการ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
มีนาคม 2565
109.32 มีนาคม 2565
7.49 % การเปลี่ยนแปลง
เทียบกับเดือนก่อน
(%MoM)
-0.12 % การเปลี่ยนแปลง
กับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน (%YoY)
ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2565
    INDEX MoM (%) YoY (%) 
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม)
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าผลผลิต)
109.32
108.58
+7.49
+7.80
-0.12
-0.70
ดัชนีการส่งสินค้า 110.63 +10.46 -1.12
ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
135.08
126.62
-2.47
-9.87
+1.62
-0.31
ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม
ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
101.48
109.87
+6.42
+0.67
+1.43
-2.73
อัตราการใช้กำลังการผลิต 68.77    
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหลักรายเดือน


1.01 %MoM
3.18 %YoY


16.76 %MoM
-1.70 %YoY


12.04 %MoM
17.51 %YoY


9.84 %MoM
-4.27 %YoY


22.05 %MoM
-8.18 %YoY


10.64 %MoM
-12.23 %YoY


3.08 %MoM
1.86 %YoY


-18.41 %MoM
-14.58 %YoY