หน้าแรก บริการ > สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด เข้าสู่ระบบ

บริการ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
พฤษภาคม 2564
100.47 พฤษภาคม 2564
9.80 % การเปลี่ยนแปลง
เทียบกับเดือนก่อน
(%MoM)
25.84 % การเปลี่ยนแปลง
กับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน (%YoY)
ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2564
    INDEX MoM (%) YoY (%) 
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม)
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าผลผลิต)
100.47
100.06
+9.80
+10.52
+25.84
+29.18
ดัชนีการส่งสินค้า 99.26 +7.33 +21.58
ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
142.95
162.88
+3.85
-1.25
+11.03
-17.85
ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม
ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
93.58
107.52
+4.58
+4.76
+2.73
+26.12
อัตราการใช้กำลังการผลิต 65.38    
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหลักรายเดือน


3.43 %MoM
6.46 %YoY


-7.09 %MoM
13.65 %YoY


7.78 %MoM
25.19 %YoY


15.18 %MoM
167.86 %YoY


11.17 %MoM
40.28 %YoY


7.20 %MoM
35.35 %YoY


8.07 %MoM
90.25 %YoY


34.47 %MoM
151.44 %YoY