หน้าแรก บริการ > สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด สอบถามข้อมูล เข้าสู่ระบบ
สิทธิประโยชน์

สินเชื่อ Soft Loan ธปท. SME BANK

ประเภทธุรกิจ : กลุ่มลูกค้าเดิมของ ธพว.
คุณสมบัติผู้กู้/ลูกหนี้การค้า :

  • นิติบุคคล
  • บุคคลธรรมดา

อัตราดอกเบี้ย : 2% คงที่ 2 ปีแรก 6 เดือนแรก รัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยแทน


หลักประกัน : ตามเกณฑ์ บสย. / ธนาคาร
วงเงินกู้ : 

  • วงเงินกู้ไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 และต้องไม่เกินกรอบวงเงิน 45 ล้านบาทต่อราย

ระยะเวลากู้ : 7 ปี