หน้าแรก บริการ > สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด สอบถามข้อมูล เข้าสู่ระบบ
สิทธิประโยชน์

มาตรการแฟคตอริ่งเสริมสถาพคล่อง SMEs (ระยะที่ 2) SME BANK

ประเภทธุรกิจ : ทุกประเภทธุรกิจ
คุณสมบัติผู้กู้/ลูกหนี้การค้า :

  • ผู้กู้นิติบุคคล
  • ลูกหนี้การค้า ที่เป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน บริษัทที่จดทะเบียนใน SET หรือ MAI

อัตราดอกเบี้ย : MLR +0.25% ต่อปี
หลักประกัน : ตามเกณฑ์ธนาคาร
วงเงินกู้ : 

  • บุคคลธรรมดา 1 ลบ. (จด VAT 3 ลบ.)
  • นิติบุคคล 3 ลบ.

ระยะเวลากู้ : 15 ลบ.

ระยะเวลารับซื้อ : ภายใน 31 ธ.ค. 2563